Inköp och upphandling

Integritetspolicy – Information om personuppgiftsbehandling

Så här hanterar Göteborgs Stad Inköp och upphandling dina personuppgifter:

Allmänna handlingar

Förvaltningen Inköp och upphandling kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till Inköp och upphandling så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att Inköp och upphandling ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. För mer information kontakta Regionarkivet.
Inköp och upphandling behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Det är nämnden för Inköp och upphandling som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet når du på telefonnummer 031-368 65 60 eller e-post dso@intraservice.goteborg.se. Ange vid kontakt att ditt ärende rör Inköp och upphandling.

Hur har vi fått in dina personuppgifter

Vi har fått in dina personuppgifter genom att du använt något av våra kontaktformulär på våra webbsidor, genom att du har skickat e-post eller post till oss eller genom att dina personuppgifter förekommer på fakturor från leverantörer i stadens faktura- och beställningssystem Information på fakturorna överförs till Inköp och upphandlings inköpsanalyssystem.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge den service du efterfrågar eller för att kunna utföra förvaltningens uppdrag. Inköp och upphandlings uppdrag och ändamålen med behandlingen är bland annat att genomföra ramavtalsupphandlingar för staden och samverkande parter och att leda, driva och utveckla stadens gemensamma inköpsprocess, bland annat genom att genomföra inköpsanalys för stadens samlade inköp.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter du själv skriver in i formulär, e-post eller post, så som namn, e-postadress och telefon eller de personuppgifter som kan förekomma på fakturor till stadens verksamheter.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Den är också nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning samt för att kunna fullgöra avtal.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De medarbetare hos oss som behöver ta del av dina uppgifter för att kunna ge dig efterfrågad service eller för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Inköp och upphandlings personuppgiftsbiträden kan också ha rätt att ta del av personuppgifterna och även allmänheten om personuppgifterna ingår i allmänna handlingar och inte är skyddade av offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av förvaltningen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för förvaltningen angående s.k. dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till förvaltningen blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet i vissa fall.
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
  • Kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.