Äldreboendeplatser i Göteborg (IK 16273 ) löper till och med den 31 december 2020. Inköp och upphandling har genomfört en ny upphandling, Vård- och omsorgsboenden i Göteborg under våren. Det nya ramavtalet var planerat att starta den 1 januari 2021 men kommer på grund av en överprövning ersättas av ett temporärt avtal.

Bakgrunden till det temporära avtalet är att en leverantör i upphandlingen ansökte om överprövning . Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning och leverantören överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som fattat ett beslut om att inga avtal får ingås i den överprövade upphandlingen.

Inköp och upphandling har erbjudit samtliga tilldelade leverantörer i upphandlingen att ingå ett temporärt avtal under överprövningsprocessen. Det temporära avtalet har som syfte att hantera Göteborgs Stad leverans av vård- och omsorgsboenden för äldre under den tid som upphandlingen är föremål för överprövning.